Gegevens ANBI

Ten behoeve van de ANBI –regeling vindt u hier aanvullende gegevens, voor zover ze niet al elders op de website zijn vermeld.

Wilt u doneren? Dat kan. Wij kunnen uw donatie goed gebruiken, u kunt uw gift oormerken.

Het rekeningnummer is NL75 TRIO 0212 1846 36 t.n.v. Stichting Het Kloosterhuis, Sambeek

Bestuur

Het bestuur van Stichting Het Kloosterhuis bestaat uit drie personen, die deel uitmaken van de vaste groep bewoners:

Mw. C. J. Drop (voorzitter)

Mw. N. M. Hijweege (secretaris)

Dhr. G. A. M. Everink (penningmeester)

Stichting Het Kloosterhuis kent geen vergoedingen toe, noch aan de bestuursleden, noch aan personen die op een andere wijze vrijwilligerswerk doen ten behoeve van de Stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2022

Visie

De visie van het Kloosterhuis: “Het streven, in de geest van de zusters Redemptoristinnen, naar een participatiesamenleving achter de slotmuren, maar volop zichtbaar in de gemeente en maatschappij”

Het beleidsplan is gestoeld op de 3 doelstellingen die in de statuten genoemd worden.

Op hoofdlijnen monden deze doelstellingen uit in:

  1. Beheren en zoveel mogelijk in authentieke staat bewaren van het erfgoed.

Het advies van Monumentenwacht is leidend voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Aandachtsgebieden zijn het onderhoud van gebouw, installaties en tuin. Onderhoud wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan en daar waar professioneel werk vereist is, worden professionals ingeschakeld. Vele kleinere klussen worden gezamenlijk met de bewoners tijdens de klussendagen uitgevoerd en grootschalige klussen worden tijdens het jaarlijkse klusweekend en NLdoet uitgevoerd door de bewoners met inzet van externe vrijwilligers. Zie bijlage meerjarenonderhoudsplan 2017-2022

  1. Organiseren van culturele activiteiten in kapel, gebouwen en tuin en beschikbaar stellen van ruimtes aan derden.

In de kapel is jaarlijks een concertreeks van vier concerten. De kapel wordt verhuurd als trouwlocatie, workshops en lezingen en wordt beschikbaar gesteld voor exposities zoals Kunst van het Geloven en Kunstkolk. De kapel herbergt een klein museum. Het faciliteren van deze activiteiten geschiedt door de bewoners. Activiteiten worden in lokale media aangekondigd.

  1. Bieden van opvang aan mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben (gasten)

Naast individuele gasten wordt plaats ingeruimd voor de doelgroep ouder/kind. De bewonerscommissie zorgt voor communicatie met de gasten en adviseert hen t.a.v. het proces richting vaste woonruimte.

  1. Toegevoegd in het beleid is de verbinding met andere sectoren.

De visie van het Kloosterhuis geeft aan dat de bewoners van het Kloosterhuis verantwoordelijk willen zijn om zolang mogelijk de eigen regie te houden en voor elkaar te zorgen zodat er zo weinig mogelijk gebruik hoeft te worden gemaakt van diverse vangnetten. Dit geldt zowel voor de bewoners onderling dan wel voor de gasten die tijdelijk onderdak behoeven. Er is sprake van een uitgebreid sociaal netwerk.

Voor het onderling contact worden maandelijkse koffieavonden en verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. Het Kloosterhuis wordt voor lokale activiteiten opengesteld om belangstellenden de gelegenheid te geven huis en tuin te bezoeken.

Het Kloosterhuis heeft regelmatig contacten met de gemeente, zorginstelling voor mensen met een beperking, Centrum Jeugd en Gezin, het Regionaal Maatschappelijk Werk en Welzijnsinstelling. Ook particulieren weten het Kloosterhuis te vinden.

Aanvullende informatie:

Beleidsplan 2021-2026

Activiteitenoverzicht 2020

Jaarrekening 2020

MeerjarenOnderhoudsPlan 2017-’21

ANBI-formulier

Het fiscale nummer is 8067.60.722